HET COLLECTIEF VAN VRIJHEIDSJURISTEN  |  VRIJHEID IS NIET ONDERHANDELBAAR
 

BRIEF AAN TWEEDE KAMER INZAKE CORONA-TOEGANGSBEWIJZEN

Webpublicatie: maandag 17 januari 2022

Klik hier om de volledige brief inclusief toelichting te downloaden. Medeondertekening kan onderaan deze webpagina. De brief exclusief de toelichting:

Geacht Kamerlid,

Met het oog op de behandeling door uw Kamer van de wetsvoorstellen tot wijziging van de Wet publieke gezondheid, treft u hieronder aan ons appel.

Samenvatting

1. De Wet publieke gezondheid biedt geen rechtsbasis voor de voorgestelde maatregelen, voor zover deze zijn gebaseerd op vaccinatie-status; uit de wettelijke registratie-status van de vaccins blijkt dat geen van de beschikbare corona-vaccins is geregistreerd voor de indicatie ‘beperken of voorkomen van transmissie van het virus’.

2. Wij delen de opstelling van de Raad voor de Rechtspraak, dat de wetsvoorstellen niet aangeven hoe de gevolgen van de maatregelen zijn afgewogen tegen de gevolgen van het ontbreken daarvan. Wij delen ook de opstelling van de Raad voor de Rechtspraak dat de noodzaak om deze bevoegdheden te introduceren niet is aangetoond.

3. Aan de voorwaarde van effectiviteit van de voorgestelde maatregelen is niet voldaan; er is geen wetenschappelijk bewijs voor hun werking.

4. De regering heeft verzuimd de voorgestelde maatregelen te vergelijken met de vele beschikbare alternatieve maatregelen die minder verstrekkend en ingrijpend zijn. Bij deze vergelijking dient ook expliciet te worden betrokken relevante informatie ten aanzien van de risico's en nadelen van de huidige vaccins.

5. De wetsvoorstellen zijn in strijd met het Europees Handvest voor de Grondrechten voor de Europese Unie. In het bijzonder geldt dat de regering erkent dat de wetsvoorstellen leiden tot vaccinatiedrang. Ook indien dit slechts een neveneffect zou zijn, zoals de regering stelt, betekent dit in het bijzonder dat de maatregelen in strijd zijn met artikel 3 Handvest Grondrechten van de EU.

6. Effectief bestendigen de wetsvoorstellen de huidige, herhaaldelijke, massa-vaccinatie. De vraag of die strategie effectief, doelmatig en proportioneel is, wordt niet gesteld en enig bewijs daarvoor wordt niet aangedragen. Ook de vraag naar de risico's van een dergelijke strategie wordt niet gesteld en enig bewijs dat kennelijke voordelen opwegen tegen deze risico's wordt niet gesteld en enig bewijs daarvoor wordt evenmin aangedragen. Hiermee voldoen de voorgestelde maatregelen niet aan het voorzorgsprincipe.

7. De wetsvoorstellen delegeren de wetgevende bevoegdheid van de Tweede Kamer aan de Minister van VWS. Deze delegatie is in strijd met Artikel 81 van de Grondwet. De wetsvoorstellen zijn hierdoor eveneens in strijd met het Europees Handvest voor de Grondrechten voor de Europese Unie, dat bepaalt dat beperkingen uitsluitend bij wet mogen worden opgelegd.

8. Wij delen de opstelling van de Raad voor de Rechtspraak dat het OMT niet kan en niet mag bepalen of de voorgestelde maatregelen inbreuk maken op de grondrechten en mensenrechten, laat staan of deze inbreuken noodzakelijk, effectief, subsidiair en proportioneel zijn. Door de maatregelen af te laten hangen van het OMT zijn de wetsvoorstellen in strijd met de Grondwet, alsook met het Europees Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie.

9. De wetsvoorstellen vormen geen incidentele, maar een systemische inbreuk op de grondrechten en mensenrechten, zowel afzonderlijk als in onderlinge samenhang en met cumulatief effect, waarmee de essentie van de grondrechten systemisch wordt geëlimineerd. Een dergelijke systemische inbreuk op het stelsel van grondrechten kan niet plaatsvinden “krachtens of bij wet”. Hooguit zou een dergelijke systemische inbreuk mogelijk kunnen worden gemaakt door een of meer grondrechten en mensenrechten zelf te wijzigen, maar dat kan alleen door een wijziging van de Grondwet en de daarin opgenomen grondrechten.

10. Gezien bovenstaande bezwaren tegen de wetsvoorstellen roepen wij u, Kamerlid, op om de wetsvoorstellen te verwerpen.

Hieronder lichten wij ons appel toe [download volledige brief]. Tot een nadere toelichting zijn wij uiteraard bereid.

Namens Vrijheidsjuristen,

UW MEDEONDERTEKENING 

Na verzameling van de namen van alle medeondertekenaars wordt de brief fysiek aangeboden aan de Tweede Kamer. Dat zal over ongeveer twee weken gebeuren. De brief bevat de lijst van de mensen die digitaal hebben ondertekend via deze webpagina.

Stichting De Vrijheidsjurist, KvK 83991697

© 2022 De Vrijheidsjurist