HET COLLECTIEF VAN VRIJHEIDSJURISTEN  |  VRIJHEID IS NIET ONDERHANDELBAAR
 

HOE WORDEN DONATIES BESTEED?

We willen graag zo transparant en duidelijk mogelijk zijn over hoe donaties worden besteed.

NON-PROFIT en ONAFHANKELIJK

De Vrijheidsjurist is een non-profit organisatie met een ideële doelstelling. Wij verlenen geen diensten aan natuurlijke en rechtspersonen. Onze missie is gericht op het algemeen maatschappelijk belang waarvan de essentie staat beschreven in de Verklaring ter Bescherming van Essentiële Vrijheden van de Mens. Onze activiteiten zijn missionair van karakter, gericht op het uitdragen, verspreiden en realiseren van het gedachtengoed zoals dat in die Verklaring besloten ligt. De Vrijheidsjurist opereert daarin volstrekt onafhankelijk. Wij zijn op geen enkele wijze geaffilieerd of geassocieerd met een politieke partij of belangen-/pressiegroep.

De inkomsten van De Vrijheidsjurist bestaan derhalve uitsluitend uit donaties en giften.

Het bestuur en andere medewerkers van De Vrijheidsjurist werken louter en alleen op vrijwilligersbasis. Ze ontvangen hiervoor geen loon, een andere financiële vergoeding en/of betaling in natura. Op geen enkele wijze, direct noch indirect, ontvangen zij enig financieel of materieel voordeel uit hun werkzaamheden voor De Vrijheidsjurist. Zo idem ontvangen de juristen en advocaten die aan De Vrijheidsjurist zijn gelieerd, geen financieel of ander materieel voordeel uit de ontvangen donaties. Ook voor hen geldt dat zij louter ideëel werken op basis van hun morele ondersteuning van De Vrijheidsjurist.

DOELEN

Het primaire doel van de ontvangen donaties is om hiermee in praktische zin onze missie uit te voeren. Dit bestaat voor een belangrijk deel uit het bekostigen van juridische proceskosten, en waar nodig het inhuren van bijvoorbeeld externe deskundigen en onderzoekers buiten het collectief van De Vrijheidsjurist.

Een klein deel wordt besteed aan de instandhouding van de organisatie van De Vrijheidsjurist, maar altijd op basis van wat minimaal noodzakelijk is om de missie uit te voeren.

INTERNE ORGANISATIE

Het dagelijks management wordt gevoerd door de bestuursvoorzitter en de bestuurssecretaris. Op grond van het principe van de functiescheiding is de penningmeester verantwoordelijk voor het intern toezicht op de naleving van de interne procedures en reglementen alsook de registratie & verslaglegging daarvan, mede ten behoeve van de externe verantwoording. De penningmeester heeft daarin onafhankelijk van de andere bestuursleden een controlerende en signalerende taak. Het beheer van uitgaven en bestedingen is een gezamenlijke bevoegdheid van het voltallige bestuur. Geen enkel bestuurslid is in deze alleenbevoegd.

VERANTWOORDING

Op deze website doen wij één keer per jaar - en zoveel vaker als nodig of gewenst - verslag van aan welke doelen de ontvangen donaties zijn besteed. De penningmeester legt verantwoording af aan een onafhankelijke kascontrolecommissie of, wanneer de omvang van de ontvangen donaties daartoe aanleiding geeft, aan een onafhankelijke externe accountant.

LOPENDE PROJECTEN

Op deze website staat altijd een actueel overzicht van lopende projecten.

VRAGEN?

Klik hier voor eventuele verdere vragen over onze fundraiser op Gofundme.

Stichting De Vrijheidsjurist, KvK 83991697

© 2021 De Vrijheidsjurist