HET COLLECTIEF VAN VRIJHEIDSJURISTEN  |  VRIJHEID IS NIET ONDERHANDELBAAR
 

PRIVACYREGLEMENT

Dit privacyreglement is van toepassing op alle persoonsgegevens die De Vrijheidsjurist, hierna ook DVJ genoemd, ontvangt en verwerkt via de contact- en andere formulieren op deze website en een eventueel daarop volgende emailcorrespondentie.

DVJ doet er alles aan om uw privacy ten volste te respecteren en de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te waarborgen. Wij hebben dit privacyreglement zodanig opgesteld dat deze maximale transparantie biedt en zaken zo concreet en duidelijk mogelijk beschrijft. De verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de geldende wettelijke regels, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

HET REGLEMENT IN HET KORT:

Indien en voor zover wij al beschikken over persoonsgegevens liggen deze besloten in de emailcorrespondentie per reply via een contact- en registratieformulier op deze website en een eventueel vervolgcontact. In de formulieren op deze website vragen wij alleen de noodzakelijke gegevens, nodig voor een effectieve communicatie. Naast deze correspondentie leggen wij geen andere registraties van persoonsgegevens aan voor welk doel dan ook. Ook bewaren wij de gegevens niet langer dan noodzakelijk binnen de context en het doel van het contact. Deze gegevens worden na verloop van tijd automatisch en permanent (onherstelbaar) verwijderd.

Wij zullen u nooit ongevraagd benaderen per email, telefonisch of anderszins. Wij versturen per email of anderszins geen nieuwsbrieven, promoties, reclame, en dergelijke. Ook leggen wij geen databestanden aan waarin we persoonsgegevens verzamelen voor marketingdoeleinden of welk ander doel dan ook. 

Wij verstrekken nooit en te nimmer persoonsgegevens aan derden, behalve als we daartoe verplicht zijn op grond van een wettelijke bepaling. U heeft te allen tijde het recht uw gegevens te laten verwijderen. Het volledige reglement leest u verder in de onderstaande tekst. 

HET VOLLEDIGE REGLEMENT:

PRINCIPES EN UITGANGSPUNTEN

Als Vrijheidsjuristen ligt uw privacy ons bijzonder na aan het hart. Dat is onderdeel van het kompas waarin wij moraliteit en integriteit hoog in vaandel hebben staan. Het is ook één van de speerpunten in onze maatschappelijke missie. In de geest daarvan voeren wij een uiterst stringent privacybeleid opdat uw privacy maximaal is gewaarborgd. In de contact- en andere formulieren op deze website vragen wij daarom alleen de meest noodzakelijke persoonsgegevens, binnen de context en het doel van het contact. Ook de bewaartermijnen zijn zo minimaal als mogelijk of verantwoord.

DVJ is een collectief van juristen en advocaten die elk hun eigen onafhankelijke praktijk voeren of anderszins een juridische achtergrond hebben. DVJ verleent zelf geen juridische diensten (commercieel of maatschappelijk) aan (rechts)personen. DVJ werkt op basis van een louter ideëel motief. Onze activiteiten zijn missionair van karakter, gericht op het uitdragen, verspreiden en realiseren van het gedachtengoed zoals dat besloten ligt in de Verklaring ter Bescherming van Essentiële Vrijheden van de Mens (zie de service disclaimer voor een verdere toelichting). Alleen al om deze redenen hebben wij geen motief of belang om persoonsgegevens te registreren en bewaren.

WELKE GEGEVENS WORDEN HOE, WEL EN NIET GEREGISTREERD

Indien en voor zover wij al beschikken over persoonsgegevens liggen deze besloten in de emailcorrespondentie per reply via een contact- of registratieformulier op deze website en een eventueel vervolgcontact. Voor de algemene contactformulieren betreft dat enkel naam, emailadres en eventueel (optioneel) telefoonnummer, nodig voor een effectieve communicatie. Afhankelijk van het doel kan het voorkomen dat wij in een contact- of registratieformulier (een doelspecifiek formulier) op deze website meer gegevens vragen. Voor alle formulieren geldt dat wij alleen gegevens vragen op basis van het minimale principe van nut en noodzakelijkheid. Naast de emailbestanden leggen wij geen andere elektronische of fysieke (papieren) registratiebestanden aan.

Overzicht van algemene en doelspecifieke formulieren:
-   Algemeen contactformulier #1: het formulier om DVJ te mailen; klik hier.
-   Algemeen contactformulier #2: het formulier om de Webmaster te mailen; klik hier.
-   Doelspecifiek formulier #1: het formulier waarmee u de Verklaring ter Bescherming van Essentiële Vrijheden van de Mens tekent; klik hier.
-   Doelspecifiek formulier #2: tijdelijke formulieren voor de aanmelding of inschrijving voor evenementen, webinars, en andere activiteiten.
-   Doelspecifiek formulier #3: (tijdelijke) formulieren voor de aanmelding voor digitale discussiegroepen op of buiten deze website.

VOOR WELK DOEL WORDEN DE PERSOONSGEGEVENS GEBRUIKT? 

Dit privacyreglement is van toepassing op alle persoonsgegevens die worden verwerkt in het kader van de doelstelling:

1.   Ingeval van de tekening van de Verklaring ter Bescherming van Essentiële Vrijheden van de Mens betreft dit de geanonimiseerde verzameling van de aantallen medeondertekenaars, en voor zover dit juristen betreft, de vermelding van naam en titulatuur in de lijst bij de Verklaring op deze website.
2.   In alle overige gevallen (algemeen contactformulier en eventueel vervolgcontact per email) worden persoonsgegevens alleen gebruikt voor onze directe communicatie met u, doch altijd op uw verzoek of met uw instemming en uitsluitend binnen de context van dat contact.
3.   Wij zullen u nooit ongevraagd benaderen per email, telefonisch of anderszins.
4.   Wij versturen per email of anderszins geen nieuwsbrieven, promoties, reclame, en dergelijke. Deze worden uitsluitend via deze website en onze sociale media kanalen gepubliceerd. Desgewenst kunt u zich op deze kanalen abonneren.
5.   Wij leggen geen databestanden aan waarin we persoonsgegevens verzamelen voor marketingdoeleinden of welk ander doel dan ook. Eventuele digitale promoties en andere marketingactiviteiten worden uitsluitend op openbaar toegankelijke platforms gevoerd, waaronder deze website en onze sociale media kanalen. Desgewenst kunt u zich op deze kanalen abonneren.

GELIEERDE JURISTEN EN ADVOCATEN

DVJ is een collectief van juristen en advocaten die elk hun eigen onafhankelijke praktijk voeren of anderszins een juridische achtergrond hebben. Regelmatig ontvangen wij vragen of DVJ een jurist of advocaat in het collectief kan aanbevelen (zie ook de service disclaimer). Op een eventueel vervolgcontact na een dergelijke aanbeveling is het privacybeleid van die jurist of advocaat van toepassing. Eventuele persoonsgegevens waarover DVJ beschikt, zullen wij evenwel nooit overdragen aan die jurist of advocaat (ook niet op uw verzoek). Die gegevens zal u in het vervolgcontact zelf aan die jurist of advocaat ter beschikking moeten stellen. Zorg ervoor dat u zich door die jurist of advocaat laat informeren over zijn of haar privacybeleid. DVJ is daarin op geen enkele wijze partij.

Op deze website wordt met een aparte contactpagina verwezen naar het Wakkere Juristen Collectief voor  juridisch advies, hulp of bijstand in individuele zaken. Dit collectief is een externe partij die de verzoeken coördineert middels een doorverwijzing naar of voordracht van een jurist. De Vrijheidsjurist is daarin geen partij (zie ook de service disclaimer). Bij gebruikmaking van het contactformulier wordt uw bericht automatisch doorgestuurd naar wakkerejuristen@gmail.com, het emailadres van genoemd collectief. DVJ bewaart hiervan geen kopie. Het feit dat u dit collectief via een contactpagina en andere contactgegevens op deze website kan bereiken impliceert op generlei wijze dat het privacyreglement van DVJ van toepassing is. Op de ontvangst en verwerking van uw berichten via het contactformulier, emails en andere elektronische transmissies is derhalve het privacy reglement van het Wakkere Juristen Collectief van toepassing. Wij adviseren u daarover zelf navraag te doen bij dit collectief.

VERSTREKKEN AAN DERDEN 

We hebben uw persoonsgegevens zelf in beheer en verstrekken deze niet aan derden, behalve als we daartoe verplicht zijn op grond van een wettelijke bepaling of behoudens voor zover hiervan wordt afgeweken in dit privacyreglement.

DVJ hanteert een klachtenregeling. Deze regeling staat ook open voor het indienen van klachten tegen geaffilieerde partijen, een en ander zoals omschreven in de regeling. Ingeval van een dergelijke klacht stemt u ermee in dat wij relevante persoonsgegevens met die partij kunnen delen teneinde de klachtbehandeling adequaat te kunnen uitvoeren. Volledigheidshalve wijzen wij u erop dat de wijze waarop deze partij omgaat met uw persoonsgegevens onderworpen is aan het privacyreglement van die partij. Wij adviseren u dat u zich daarvan zelf op de hoogte stelt. DVJ aanvaart geen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor de inhoud van privacyreglementen van derde partijen en hun naleving daarvan.

Ingeval van de Verklaring van Essentiële Vrijheden van de Mens worden naam en titulatuur in de lijst van juristen bij de Verklaring op deze website gepubliceerd, een en ander conform de toelichting op de betreffende webpagina voor tekening van de Verklaring. U stemt ermee in dat deze gegevens daarmee publiekelijk zichtbaar zijn voor derden.

BEWAREN 

Wij bewaren persoonsgegevens in ieder geval en voor alle doeleinden niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor deze verwerkt zijn.

Indien en voor zover wij al beschikken over persoonsgegevens liggen deze besloten in de emailcorrespondentie per reply via een contact- of registratieformulier op deze website en een eventueel vervolgcontact. De opschoning van de emailsbestanden en daarmee de permanente (onherstelbare) verwijdering van de daarin besloten persoonsgegevens gebeuren als volgt:

1.   Bij contact per reply via een algemeen contactformulier als hierboven bedoeld geldt dat met het vervallen van nut en noodzakelijkheid van de emailcorrespondentie de betreffende emails regelmatig (elke negen maanden) opgeschoond worden. De emails van zes maanden en ouder worden dan verwijderd. Daarmee zijn alle daarin besloten persoonsgegevens permanent verwijderd en op geen enkele wijze meer terug te halen. U kunt dan niet meer verwijzen naar een eventuele eerdere correspondentie van zes tot negen maanden geleden of langer. Evenmin kunt u aan een dergelijke correspondentie rechten ontlenen.
2.   Ingeval van de Verklaring ter Bescherming van Essentiële Vrijheden van de Mens worden de gegevens van de medeondertekenaars (juristen en niet-juristen) bewaard voor de duur waarmee de Verklaring op deze website en/of onze sociale media kanalen staat tot maximaal negen maanden daarna. Daarna worden de gegevens permanent verwijderd uit onze systemen.
3.   Ingeval van reply per ander doelspecifiek formulier als hierboven bedoeld geldt dat de emails en daarin besloten persoonsgegevens permanent worden verwijderd uit onze systemen bij het bereiken van een periode van uiterlijk zes maanden na beëindiging van de activiteiten waarvoor het formulier was bedoeld. 

Uitzondering op bovengenoemde perioden voor regelmatige opschoning zijn zakelijke emails die onder de wettelijke en fiscale bewaarplicht vallen of emails met een juridische relevantie.

DEZE WEBSITE 

Dit privacyreglement is van toepassing op alle persoonsgegevens die DVJ ontvangt en verwerkt via deze website. Onder deze website worden verstaan: devrijheidsjurist.nl (hosting domain) alsook andere URL’s die door DVJ zijn geregistreerd en worden doorgeleid (forward) naar devrijheidsjurist.nl. Dat betreft de volgende URL’s: devrijheidsjurist.org; vrijheidsjurist.nl; vrijheidsjurist.org; vrijheidsjuristen.nl; vrijheidsjuristen.org.

SOCIAL MEDIA EN ANDERE EXTERNE WEBSITES 

Deze website bevat hyperlinks naar één of meerdere websites van derden, waaronder de volgende sociale media: YouTube, Facebook, Instagram, Twitter en LinkedIn. DVJ is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de wijze waarop deze derden omgaan met de privacywetgeving. DVJ raadt u dan ook aan het privacybeleid van de websites van deze derden na te lezen zodat u op de hoogte ervan bent hoe deze derden met uw persoonsgegevens omgaan.

BEVEILIGING 

We hanteren een privacyreglement. Naast technische beveiligingsmaatregelen hebben onze medewerkers een geheimhoudingsplicht. Toegang tot persoonsgegevens wordt alleen gegeven aan medewerkers die daartoe geautoriseerd zijn.

COOKIES 

Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. Deze website gebruikt alleen sessiecookies. Sessiecookies worden meteen verwijderd zodra u uw browser sluit.

Wanneer u deze website bezoekt, ziet u een cookie consent waarmee u kiest welke cookies u toestaat. Technisch noodzakelijke cookies worden ook geplaatst als u afwijzen kiest. Deze cookies zijn essentieel voor de navigatie op de website. Zonder deze cookies zijn veel basisfuncties van de website niet mogelijk. Deze cookies worden meteen verwijderd zodra u uw browser sluit. 

VRAGEN OF KLACHTEN 

DVJ verneemt graag uw eventuele vragen of klachten over het privacyreglement. Bij vragen of klachten zal DVJ haar uiterste best doen om hierin een oplossing te vinden. U kunt ook een klacht indienen over de verwerking van uw persoonsgegevens door DVJ bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. Ook kunt u DVJ verzoeken om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken en heeft u het recht om tegen de verwerking van uw persoonsgegevens bezwaar te maken. U kunt hiervoor contact opnemen met DVJ per email, brief of telefonisch.

AANPASSEN PRIVACYREGLEMENT

DVJ heeft het recht dit privacyreglement op elk gewenst moment aan te passen. Het meest actuele privacyreglement is in te zien op deze website. Indien bepalingen uit dit privacyreglement geheel of gedeeltelijk nietig, vernietigbaar of in strijd met de wet zijn, worden deze geacht op zichzelf te staan en niet van toepassing te zijn en worden vervangen. De overige bepalingen van het privacyreglement blijven alsdan onverminderd van kracht.

Privacyreglement van oktober 2021 - versienummer: PR2110-01

Voor vragen over of naar aanleiding van het privacyreglement kunt u contact opnemen met de Webmaster.

Stichting De Vrijheidsjurist, KvK 83991697

© 2021 De Vrijheidsjurist