HET COLLECTIEF VAN VRIJHEIDSJURISTEN  |  VRIJHEID IS NIET ONDERHANDELBAAR
 

SERVICE DISCLAIMER

MISSIONAIR KARAKTER

De Vrijheidsjurist, hierna ook DVJ genoemd, werkt op basis van een louter ideëel motief, onafhankelijk en zonder winstoogmerk. Onze missie is gericht op het algemeen maatschappelijk belang waarvan de essentie staat beschreven in de Verklaring ter Bescherming van Essentiële Vrijheden van de Mens. Onze activiteiten zijn missionair van karakter, gericht op het uitdragen, verspreiden en realiseren van het gedachtengoed zoals dat in die Verklaring besloten ligt.

GELIEERDE JURISTEN EN ADVOCATEN

DVJ is een collectief van juristen en advocaten die elk hun eigen onafhankelijke praktijk voeren of anderszins een juridische achtergrond hebben. DVJ verleent zelf geen juridische diensten (commercieel of maatschappelijk) aan (rechts)personen. Idem bemiddelen wij daarin niet of hebben we anderszins een zakelijk of commercieel belang bij de totstandkoming van het contact tussen een cliënt enerzijds en een jurist of advocaat anderzijds.

Het komt regelmatig voor dat iemand ons vraagt of wij een jurist of advocaat in het collectief kunnen aanbevelen. Een eventuele aanbeveling houdt enkel en alleen in dat deze jurist of advocaat het gedachtengoed van DVJ onderschrijft en als zodanig bij DVJ bekend is. Op basis daarvan mag een relevante professionele en intrinsieke motivatie worden verwacht. De aanbeveling behelst geen oordeel over de staat van dienst, reputatie of kwaliteit van die jurist of advocaat. Daar dient u zelf navraag over te doen en zich van te vergewissen. Een eventuele aanbeveling behelst derhalve op geen enkele wijze een bemiddeling, gekwalificeerde voordracht, verwijzing of overdracht van dienstverlening. Zie hierover ook de relevante bepalingen in ons Privacyreglement.

Op deze website wordt met een aparte contactpagina verwezen naar het Wakkere Juristen Collectief voor  juridisch advies, hulp of bijstand in individuele zaken. Dit collectief is een externe dienstverlener die de verzoeken coördineert middels een doorverwijzing naar of voordracht van een jurist of advocaat. DVJ is in deze geen partij en heeft geen enkele bemoeienis met de selectie, doorverwijzing of voordracht van een jurist of advocaat en de totstandkoming van het contact tussen cliënt en die jurist of advocaat. De verwijzing naar dit collectief behelst derhalve (en logischerwijs) op geen enkele wijze een bemiddeling, gekwalificeerde voordracht van of verwijzing naar een jurist of advocaat, of een overdracht van dienstverlening. Idem mag uit een dergelijke voordracht of verwijzing door genoemd collectief geen aanbeveling van die jurist of advocaat door DVJ worden afgeleid dan wel een (impliciet) oordeel van DVJ over de over de staat van dienst, reputatie of kwaliteit van de jurist of advocaat.

WEBSITE EN MEDIA

De vermelding van juristen en advocaten op deze website en andere media van DVJ dient derhalve ook als zodanig te worden begrepen. Deze vermelding is uitsluitend bedoeld om hun ideële of morele betrokkenheid bij DVJ te tonen en behelst op geen enkele wijze een vorm van commerciële reclame of promotie ten gunste van deze juristen of advocaten. Omgekeerd dient elke vorm van vermelding van DVJ op de website en andere media van gelieerde juristen en advocaten te worden begrepen als een ideële of morele steunverklaring aan DVJ en behelst op geen enkele wijze een reclame of promotie ten faveure van DVJ met een commercieel oogmerk. DVJ en de gelieerde juristen en advocaten betalen elkaar geen vergoedingen voor dergelijke vermeldingen. De vermeldingen zijn wederzijds om niet en uitsluitend bedoeld ter ondersteuning van het uitdragen en verspreiden van het gedachtengoed van DVJ.

AANSPRAKELIJKHEID

Op deze website wordt met een aparte contactpagina verwezen naar het Wakkere Juristen Collectief voor  juridisch advies, hulp of bijstand in individuele zaken (zie ook de opmerkingen hierboven). U bent bij gebruikmaking van deze contactpagina zelf ervoor verantwoordelijk te beslissen of u met dit collectief en/of de door de collectief voorgedragen jurist of advocaat een dienstverleningsovereenkomst aangaat.  DVJ is daarin geen partij en aanvaardt derhalve ook geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit de totstandkoming en inhoud van de dienstverleningsovereenkomst en de naleving ervan door partijen.

Ook anderszins bent u bij een aanbeveling van een jurist of advocaat door DVJ als hierboven bedoeld of bij vermelding van een jurist of advocaat op deze website en andere media van DVJ zelf ervoor verantwoordelijk te beslissen of u met de betreffende jurist of advocaat in contact treedt en met hem of haar een dienstverleningsovereenkomst aangaat. DVJ is daarin op geen enkele wijze belanghebbende of partij en ontvangt hiervoor ook geen vergoeding of provisie van de betreffende jurist of advocaat. DVJ aanvaardt derhalve geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit de totstandkoming en inhoud van de dienstverleningsovereenkomst en de naleving ervan door partijen.

AANPASSEN DISCLAIMER

DVJ heeft het recht deze service disclaimer op elk gewenst moment aan te passen. De meest actuele versie is in te zien op deze website. Indien bepalingen uit de disclaimer geheel of gedeeltelijk nietig, vernietigbaar of in strijd met de wet zijn, worden deze geacht op zichzelf te staan en niet van toepassing te zijn en worden vervangen. De overige bepalingen van de disclaimer blijven alsdan onverminderd van kracht.

Service disclaimer van oktober 2021 - versienummer: SD2110-01

Voor vragen over of naar aanleiding van deze service disclaimer kunt u contact opnemen met de Webmaster.

Stichting De Vrijheidsjurist, KvK 83991697

© 2021 De Vrijheidsjurist