HET COLLECTIEF VAN VRIJHEIDSJURISTEN  |  VRIJHEID IS NIET ONDERHANDELBAAR
 

WEBSITE DISCLAIMER

VOLLEDIGHEID EN JUISTHEID VAN GEGEVENS EN INFORMATIE

De Vrijheidsjurist, hierna ook DVJ genoemd, besteedt de grootst mogelijke aandacht en zorg aan de gegevens en informatie die op deze website zijn geplaatst. Desondanks is het mogelijk dat er fouten en/of onvolkomenheden in de website voorkomen. DVJ aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die hierdoor ontstaat en/of schade als gevolg van of in verband met het gebruiken, het afgaan op of verspreiden van de gegevens en informatie afkomstig van deze website. DVJ behoudt zich het recht voor om op elk ogenblik deze website te wijzigen zonder de gebruikers daarvan op de hoogte te stellen.

De website van DVJ biedt ook toegang tot websites van derden. DVJ staat niet in voor de inhoud en het functioneren van deze websites en is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik hiervan.

COPYRIGHT

© Copyright De Vrijheidsjurist 2021. Alle rechten voorbehouden. De op deze website afgebeelde gegevens, waaronder teksten, foto’s, beeldmerken, (handels)namen en logo’s, zijn eigendom van of in licentie bij DVJ en worden beschermd door het auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang hebben tot deze website.

Tenzij anders op deze website is aangegeven of DVJ daarvoor voorafgaande schriftelijke toestemming heeft gegeven, geldt het navolgende: De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor persoonlijke of educatieve doeleinden. Het gebruik voor commerciële doeleinden is niet toegestaan. Het is de gebruiker van de website niet toegestaan de inhoud van de website geheel of gedeeltelijk te reproduceren, over te dragen, te verspreiden, te bewaren of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden.

Voor de Verklaring ter Bescherming van Essentiële Vrijheden van de Mens geldt dat het kopiëren en verspreiden ervan in gehele en ongewijzigde vorm zonder commercieel doeleinde is toegestaan, onder verdere voorwaarde van vermelding van de bron. De bronvermelding dient als volgt te gebeuren: “Copyright 2021 De Vrijheidsjurist; devrijheidsjurist.nl”, en wel op zodanige wijze dat dit goed zichtbaar en leesbaar is.

De Verklaring kunt u hier downloaden als PDF bestand. Het gebruik ervan voor persoonlijke of educatieve doeleinden is gratis. Deze PDF versie mag vrijelijk in gehele en ongewijzigde vorm en zonder commercieel oogmerk verspreid worden.

PUBLICATIES BUITEN DEZE WEBSITE

Indien en voor zover DVJ delen van deze website ook buiten deze website reproduceert en verspreidt, op welke wijze en in welke vorm dan ook, zijn de delen zoals gepubliceerd op deze website leidend. Aan de publicatie daarvan buiten deze website kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. Met name na het verstrijken van enige tijd adviseren wij u deze website te raadplegen voor een eventuele aanpassing of bijwerking van het materiaal. Op dergelijke reproducties en publicaties buiten deze website is de copyright disclaimer als hierboven genoemd van toepassing. 

EMAIL

De inhoud van de emailberichten die door of namens DVJ worden verstuurd zijn vertrouwelijk. Ongeautoriseerd gebruik, kopiëren of verspreiden van de emailberichten of van eventuele hieraan gekoppelde bestanden, is niet toegestaan. De emailberichten zijn uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien de ontvanger niet de geadresseerde is, wordt deze verzocht de afzender op de hoogte te stellen door het bericht te retourneren, en vervolgens de tekst en eventuele bijlagen te verwijderen. 

DVJ kan derhalve nooit op enigerlei wijze aansprakelijk worden gesteld inzake inbreuk op de door de AVG gestelde eisen en bijbehorende verantwoordelijke actie van uw kant. De emailberichten zijn niet beschermd tegen manipulatie door derden. Voor de ontvangen inhoud kunnen wij dan ook geen aansprakelijkheid aanvaarden en evenmin kunt u er rechten aan ontlenen. 

DVJ is niet aansprakelijk voor een onjuiste, onvolledige of ontijdige verzending of ontvangst van emailberichten, hieruit voortvloeiende schade, voor de gevolgen van het onderscheppen of oneigenlijk gebruik van het emailbericht door onbevoegde derden of de eventuele aanwezigheid van virussen. Standpunten en meningen die in een emailbericht worden geuit vertegenwoordigen niet noodzakelijkerwijs die van DVJ.

DISCUSSIEPLATFORMS, CHAT- & APPGROEPEN

Buiten deze website bestaan er diverse digitale discussiegroepen van DVJ. Daarop zijn per groep de volgende huisregels van toepassing:

De groep is bedoeld voor een inhoudelijke discussie over onderwerpen die de missie van DVJ aangaan. Daarbij kunnen ook ervaringen, actuele wetenswaardigheden en nieuws uitgewisseld worden. We juichen het alleen maar toe als jullie elkaar daarin ook professioneel vinden en binnen de groep netwerken.

DVJ is volledig onafhankelijk en opereert zonder last en ruggespraak. De groep biedt daarom een platform waarin vrijelijk kan worden gediscussieerd. Wat wij van je verwachten:

-   Je bent respectvol naar elkaar toe.
-   Je bekritiseert elkaars ideeën, niet elkaars persoon.
-   Je staat open voor elkaars ideeën en visies.
-   Indien je een stelling inneemt, draag je daarvoor ook feitelijke bewijzen aan. 
-   Je beoordeelt en veroordeelt elkaar niet als iemand er alternatieve of onorthodoxe opvattingen op nahoudt.
-   Je discussieert met als doel om tot een gezamenlijk professioneel standpunt te komen.

De groep is geen politiek platform. Natuurlijk zal er gediscussieerd worden over politieke onderwerpen. Maar het is niet de bedoeling dat in de groep politieke standpunten worden gepropagandeerd. Indien daarover al discussie ontstaat, dan op basis van inhoudelijkheid en wetenschappelijkheid.

We ontraden het gebruik van hoofdletters en leestekens. Dat komt vaak storend of agressief over. Het gebruik van haatdragende of scheldwoorden is niet toegestaan.

Bij schending van de huisregels kun je uit de groep verwijderd worden.

AANPASSEN DISCLAIMER

DVJ heeft het recht deze website disclaimer op elk gewenst moment aan te passen. De meest actuele versie is in te zien op deze website. Indien bepalingen uit de disclaimer geheel of gedeeltelijk nietig, vernietigbaar of in strijd met de wet zijn, worden deze geacht op zichzelf te staan en niet van toepassing te zijn en worden vervangen. De overige bepalingen van de disclaimer blijven alsdan onverminderd van kracht.

Website disclaimer van juni 2021 - versienummer: WD2106-01

Voor vragen over of naar aanleiding van deze website disclaimer kunt u contact opnemen met de Webmaster.

Stichting De Vrijheidsjurist, KvK 83991697

© 2021 De Vrijheidsjurist